Avaleht » Kõrvalmenüü » Riigikohus » Rahvusvaheline koostöö » Rahvusvahelised organisatsioonid

Rahvusvahelised organisatsioonid


EUROOPA KONSTITUTSIOONIKOHTUTE KONVERENTS

Konstitutsioonikohtute Konverentsi (Conference of European Constitutional Courts) täisliige on Riigikohus alates 17. oktoobrist 2003. aastal. Konverents põhineb Euroopa konstitutsioonikohtute ja sarnase pädevusega institutsioonide esimeeste ühisel tahteavaldusel.

Riigikohtu kontakt on esimehe nõunik Liis Lindström.

 

KONSTITUTSIOONIÕIGUSE MAAILMAKONVERENTS

2012. a jaanuaris ühines Riigikohus Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni toetusel moodustatud maailma põhiseaduskohtuid või samaväärse pädevusega asutusi (põhiseadusnõukogud, konstitutsioonilised nõukogud jms) ühendava Konstitutsiooniõiguse Maailmakonverentsiga (World Conference on Constitutional Justice – WCCJ). Organisatsiooni tutvustab Euroopa Inimõiguste Konventsioonist tulenevaid põhiõigusi ja euroopalikku põhiseaduslikkuse järelevalve mudelit üle maailma, seda eelkõige läbi parema infovahetuse, mille väljundiks on iga kolme aasta tagant toimuv ülemaailmne põhiseaduskohtute kongress. Kongressidel analüüsitakse riikide koostatud kokkuvõtetele tuginedes detailsemalt mõnda konstitutsiooniõiguse valdkonna teemat.
Konverentsi statuut on tõlgitud eesti keelde (link failile, mis on kirjaga kaasas). 2009. aastal ja 2011. aastal toimunud maailmakongresside kohta leiab infot Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni kodulehelt.

Riigikohtu kontakt konverentsiga seotud küsimustest on esimehe nõunik Liis Lindström.

 

EUROOPA LIIDU KÕRGEMATE HALDUSKOHTUTE ÜHENDUS (ACA-EUROPE)

Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Ühenduse (Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, ACA-Europe) täisliige on Riigikohus 1. maist 2004. aastast, mil Eestist sai Euroopa Liidu liige. Organisatsioon sai alguse kuue Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi riiginõukogude ja kõrgemate halduskohtute juhtide ideest korraldada regulaarseid kollokviume halduskohtuid puudutavatel teemadel. Esimene kollokvium peeti 1968. aastal. Euroopa Ühenduste laienemisel on ka uute liikmesriikide kõrgemad halduskohtud kutsutud kollokviumidel osalema, kuni 1998. aastal otsustati organisatsioonile anda alaline vorm. Täna ühendab organisatsioon kõiki Euroopa Liidu liikmesriikide riiginõukogusid ja kõrgemaid halduskohtuid. Organisatsiooni arengut puudutavaid küsimusi käsitletakse igal aastal toimuval ühenduse üldkogul.

Riigikohtu kontakt ühenduses on halduskolleegiumi nõunik Maarja Oras.

 

EUROOPA LIIDU KÕRGEMATE KOHTUTE PRESIDENTIDE ÜHENDUS 
Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse (Network of the Presidents of European Supreme Judicial Courts of the European Union) liige on Riigikohus ühenduse loomisest alates, st 10. märtsist 2004. aastast. Võrgustiku liikmeteks on Euroopa Liidu liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalvaidlusi lahendavate kõrgeimate kohtute juhid. Nagu teisedki ühendused, pakub ka kõrgemate üldkohtute presidentide võrgustik võimaluse kohtute omavahelise koostöö ja infovahetuse tihendamiseks. Võrgustiku juhtimis- ja haldusküsimusi ning projekte, milles võrgustik osaleb, arutatakse igaaastaselt üldkoosolekul. Ühist huvi pakkuvatel teemadel saavad võrgustiku liikmed arutada kollokviumidel. Muuhulgas võimaldab ühendus Euroopa Liidu toel kohtunikele praktikat liikmesriigi kõrgemates kohtutes.

Riigikohtu kontakt ühenduses on esimehe nõunik Liis Lindström.

 

KESKKONNAÕIGUSEGA TEGELEV EUROOPA LIIDU KOHTUNIKE FOORUM

Euroopa Liidu kohtunike keskkonnaõiguse foorum (European Union Forum of Judges for the Environment) loodi Pariisis 28. veebruaril 2004. aaastal. Samal aastal peeti Luxembourgis Euroopa Ühenduste Kohtus esimene keskkonnaõigusest huvituvaid Euroopa kohtunikke ühendav koosolek. Foorumi eesmärk on aidata kaasa nii siseriikliku, Euroopa kui ka rahvusvahelise keskkonnaõiguse rakendamisele. Viimast püütakse saavutada keskkonnaõigusalase teabe jagamise ning temaatiliste mõttevahetuste abil. Organisatsioon peab igal aastal detsembrikuus konverentsi, mille käigus käsitletakse keskkonnaõiguse aktuaalseid teemasid. Eestit esindab foorumil riigikohtunik Indrek Koolmeister.

 

EUROOPA NÕUKOGU VENEETSIA KOMISJON

Euroopa Nõukogu komisjon "Democracy through law" ehk Veneetsia komisjon loodi 1990. aastal. Veneetsia komisjon nõustab Euroopa Nõukogu konstitutsiooniõiguses. Euroopa Nõukogu ministrite komitee kutsus komisjoni ellu selleks, et rakendada õiguse pakutavaid tagatisi demokraatia teenistusse, seda eelkõige uurides, kõrvutades ja lähendades eri riikide õigussüsteeme. Komisjon koosneb sõltumatutest riigiõiguse ekspertidest, kes koostavad uurimusi, ja arvamusi/juhtnööre õigusriigi ja demokraatia edendamiseks mitte ainult Euroopa Nõukogu liikmesriikides, vaid ka väljaspool Euroopat. 2013. aastal kuuluvad Veneetsia Komisjoni 59 riigi õiguseksperdid, sealhulgas ka nt USA, Brasiilia, Peruu, Tšiili, Mehhiko esindajad. Komisjoni juures tegutseb konstitutsioonikohtute esindajate võrgustik, mille liikmed on põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunikud Ulrika Eesmaa ja Katri Jaanimägi.

Eesti kohta koostatud arvamustega saab tutvuda komisjoni kodulehel

 

EUROOPA KOHTUNIKE KOOLITUSE VÕRGUSTIK

Euroopa Kohtunike Koolituse Võrgustik (European Judicial Training Network - EJTN) on Euroopa Liidu liikmesriikide kohtunikke ja prokuröre koolitavate asutuste koostöövõrgustik peakorteriga Brüsselis. EJTN asutati 13. oktoobril 2000. aastal ja selle eesmärk on arendada Euroopa riikide kohtunike koolitusega tegelevate organisatsioonide koostööd ning korraldada ka ühiseid koolitusi. Koostöös riikide kohtunike koolitusasutustega koostab EJTN igal aastal liikmesriikides toimuvate koolituste kataloogi, milles teiste liikmesriikide kohtunikel on võimalus osaleda. Kataloog avaldatakse EJTN koduleheküljel. Lisaks viib EJTN igal aastal ellu ka kohtunike vahetusprogrammi, mille raames on kohtunikel võimalus õppida paari nädala jooksul tundma mõne teise liikmesriigi kohtusüsteemi. Riigikohus on koolitusvõrgustiku liige alates 3. juunist 2009 ja kohut esindab võrgustikus koolitusosakonna juhataja Tanel Kask.

 

LISSABONI VÕRGUSTIK  

Lissaboni võrgustik asutati Euroopa Nõukogu juurde 1995. aastal lihtsustamaks kohtunike koolitusega tegelevate institutsioonide infovahetust valdkondades, milles neil on ühised huvid. Lissaboni võrgustikuga liitunud 44 Euroopa Nõukogu liikmesriigi kohtunike koolitusega tegelevat institutsiooni. Eestist kuulub võrgustikku Riigikohus. Lissaboni Võrgustik aitab Euroopa Nõukogul täita oma eesmärke, mis seisnevad eelkõige õigusemõistmise sõltumatuse ja efektiivsuse tagamises. Kui algselt oli võrgustiku peamiseks eesmärgiks üksnes infovahetus, siis tänaseks on sellest välja kasvanud eesmärk kujuneda üle-euroopaliseks organiks, mis aitaks ka aktiivselt kaasa kohtunike koolitusele. Selleks toetatakse liikmesriikides uute kohtunike koolitusasutuste loomist või seniste edasiarendamist, kuna selle kaudu on võimalik tagada inimõiguste järgimine liikmesriikides ning liikmesriikide institutsioonide põhinemine õigusriigi aluspõhimõtetel.

 

RAHVUSVAHELINE KOHTUNIKE KOOLITUSE ORGANISATSIOON

Riigikohus on 2002. a asutatud Rahvusvaheline Kohtunike Koolituse Organisatsiooni (International Organisation for Judicial Training – IOJT) liige alates 29. detsembrist 2012. aastal. Organisatsiooni eesmärgiks on eri riikide kohtunike koolituse kogemuste ja parimate praktikate tutvustamine, kahe aasta tagant toimub infovahetuseks ja arengute tutvustamiseks rahvusvaheline kongress. Riigikohut esindab IOJT juures koolitusosakonna juhataja Tanel Kask.